Si l’alumne no compleix amb les seves obligacions, ens reservem el dret de canviar-lo de classe.

També podem canviar de nivell a un alumne, si hi ha motius pedagògics que ho aconsellin i si ho recomana el professor.

Els alumnes que no aprovin els exàmens durant el curs, han de repetir el mateix nivell sencer o només una part, segons recomani el professor.

La no assistència a classe, no eximeix del pagament de les quotes, encara que l’absència fos llarga.

Es considerarà que un alumne es dóna de baixa, a partir del moment en què ho comuniqui al professor o a la secretaria de l’Acadèmia Sarroca, tenint en compte que si el rebut del mes en curs ja s’ha generat (es generen a primer de mes), la baixa tindrà efecte el mes següent.

En cap cas s’efectuaran devolucions de les quantitats lliurades.

L’Acadèmia Sarroca es reserva el dret de no començar o d’anul·lar qualsevol grup que no tingui quatre alumnes com a mínim.

Si no és possible traslladar als alumnes a un altre grup, els serà retornada la part de la quota pagada i no utilitzada.

Si dues o més classes no es poguessin impartir per qualsevol causa i l’escola no oferís cap tipus d’alternativa o recuperació, no es retornaria el seu import, sinó que es descomptaria del següent pagament.

L’Acadèmia Sarroca es reserva el dret d’admissió.

El fet de matricular-se, suposa la conformitat amb les condicions aquí exposades.

Prova de Nivell

Per tal d’assegurar-nos que els alumnes siguin emplaçats a la classe que els correspon pel seu nivell, podria ser necessària la realització d’una prova escrita que dura uns 40 minuts aproximadament.

Obligacions dels alumnes

  • Assistència mínima del 90% de les classes
  • Puntualitat
  • Total atenció i participació
  • Actitud madura
  • Responsabilitat pel que fa a la realització dels deures.
  • Cal remarcar que els exercicis que es donen per fer a casa, formen una part molt important del curs i que, si no es fan, el progrés de l’alumne és minvat.

Reglament Intern de l'Acadèmia Sarroca de Móra d'Ebre